ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2024-2025

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την εγγραφή και επανεγγραφή των παιδιών στα βρεφικά, νηπιακά και βρεφονηπιακά τμήματα της Διεύθυνσης Βρεφικής και Προσχολικής Αγωγής Παλαιού Φαλήρου, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Ηλεκτρονική αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο των κηδεμόνων του παιδιού στη διεύθυνση: https://palaiofaliro.gr/egwebapps/home Σχετικά με την εγγραφή ή επανεγγραφή δύο ή περισσότερων παιδιών μιας οικογένειας , υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για το καθένα , συνοδευόμενη με τα ανάλογα δικαιολογητικά.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου) ή αίτηση αυτεπάγγελτης αναζήτησης, όπου θα εμφανίζεται απαραιτήτως το παιδί , για το οποίο γίνεται η αίτηση και φυσικά θα επιβεβαιώνεται η κατάσταση της οικογένειας (πολύτεκνη-τρίτεκνη-μονογονεϊκή) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης, απαιτείται η προσκόμιση του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο γονέων Εάν το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δεν είναι στην Ελληνική Γλώσσα, απαιτείται επίσημη μετάφραση του (τελευταίου τριμήνου) από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από συμβεβλημένο με το Δικηγορικό Σύλλογο μεταφραστικό κέντρο..

γ) Αποδεικτικά εργασίας που αφορούν και τους 2 γονείς: Για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα: Βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη με προσδιορισμό του ύψους των καθαρών αποδοχών, ημερομηνία πρόσληψης , ωράριο εργασίας και ειδικότητα καθώς και εκτύπωση των τελευταίων ενσήμων (από την αντίστοιχη ιστοσελίδα με τους κωδικούς του taxisnet ) ή αναγγελία πρόσληψης εργασίας (Ε4 έντυπο) εφόσον δεν αποδεικνύεται η εργασία από βεβαίωση εργοδότη, η οποίαθα αναφέρει εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση και η ημερομηνία πρόσληψης να είναι προγενέστερη της ανακοίνωσης των αιτήσεων εγγραφής/επανεγγραφής. Εργόσημο (αντίγραφο εργοσήμου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε ( 5) μηνών. Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα-ΟΤΑ-Ν.Π.Δ.Δ.: Βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία ή τελευταία μισθοδοσία. Για ελεύθερους επαγγελματίες / αυτοαπασχολούμενους, απαιτείται αντίγραφο δήλωσης επιτηδεύματος από την ΑΑΔΕ (https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki Μητρώο & Επικοινωνία) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα όπου επιβεβαιώνεται η εγγραφή στα μητρώα του. Για αυτοαπασχολούμενους στον Πρωτογενή Τομέα: Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α. από που θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το έτος 2022.

δ) Άνεργος γονέας: Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, το οποίο έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ή βεβαίωση του χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ( https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:0 ).

ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο της 1ηςσελίδας του βιβλιαρίου υγείας με τα στοιχεία του παιδιού και οι σελίδες με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

στ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας φορολογικού έτους 2024 και των δύο γονέων για όσους έχουν πραγματοποιήσει την φορολογική τους δήλωση ή δήλωση του φορολογικού έτους 2023 ή ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2023 και των δύο γονέων. Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, κρίνεται απαραίτητη βεβαίωση απαλλαγής από την Εφορία.

ζ) Αποδεικτικό κατοικίας: Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή σταθερής τηλεφωνίας από όπου προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας των γονέων, ή αντίγραφο ηλεκτρονικής υποβολής μίσθωσης κατοικίας από https://www.aade.gr/polites/eisodima/misthotiria-akiniton Μισθωτήρια Ακινήτων

η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων: εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας ή αίτηση ανανέωσης της, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, αντίγραφο ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ, με μετάφραση αν δεν είναι σε λατινική γραφή και Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

θ) Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση: – Σε περίπτωση γονέων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67 % απαιτείται πιστοποιητικό ΚΕΠΑ. – Σε περίπτωση θανάτου γονέα απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.

– Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου ή αντίγραφο αίτησης αυτού ή βεβαίωση επιμέλειας παιδιού από Αρμόδιο Δημόσιο Φορέα.
– Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση και δικαστική απόφαση που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού. Όταν δεν αποδεικνύεται η διάσταση , θα πρέπει να προσκομιστούν κανονικά όλα τα δικαιολογητικά και των 2 γονέων.
– Σε περίπτωση φοιτητή γονέα απαιτείται βεβαίωση φοίτησης από την Σχολή Φοίτησης.
– Σε περίπτωση γονέα στρατιώτη απαιτείται βεβαίωση στρατού ή στρατιωτική ταυτότητα.- Σε περίπτωση γονέα με προβλήματα κοινωνικά (εισαγγελική παραγγελία, έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας) ή σοβαρά προβλήματα υγείας πιστοποιημένα, ή οικογένειες προστατευμένες από Δίκτυο Δομών κατά της Βίας, οικογενειακοί συμπαραστάτες, ανήλικοι Πρόσφυγες, απαιτείται βεβαίωση της Αρμόδιας υπηρεσίας (π.χ. Κοινωνικής Υπηρεσίας, Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή Ύπατης Αρμοστείας Προσφύγων).

ι) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο