Πρακτικό Ανάρτησης Αποτελεσμάτων ΣΜΕ1/2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο Παλαιό Φάληρο σήμερα 17/08/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, η
υπάλληλος ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, ανήρτησα στο χώρο των
ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλ.
Φαλήρου» και στο δικτυακό τόπο των Δημοτικών Παιδικών Παλαιού Φαλήρου
(www.paidikoidpf.gr) τον πίνακα κατάταξης της με αρ. πρωτ.: 2138/19.07.2023
(ΑΔΑ: 6ΓΓΕΟΛΘΜ-4ΞΦ) ΣΜΕ1/2023 περίληψης ανακοίνωσης για τη σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου», με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου:
«Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων και η ιατρική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κ.λ.π.» .
Η ανάρτηση έγινε ενώπιον των μαρτύρων:

Η ΑΝΑΡΤΗΣΑΣΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

1.ΤΖΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2. ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ