Πλήρωση Μίας Θέσης Π.Ε Παιδιάτρου

Η Πρόεδρος Μαρία Τρύφων ανακοινώνει την πλήρωση μιας (1) θέσης ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ με σύμβαση μίσθωσης εργασίας διάρκειας πό την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-7-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1ΠΕ/ΤΕ    και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου, Τερψιχόρης 88 και Πλειάδων, Τ.Κ. 175 62, Παλαιό Φάληρο, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού (τηλ. επικοινωνίας: 210-9825501).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει τη Παρασκευή 08/07/2022 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 18/07/2022.

ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 6ΔΤΓΟΛΘΜ-ΗΨΑ