Απόφαση Εγγραφών-Μοριοδότησης-Διαγραφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
« ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

« ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟ
« ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟ
Ι Π. ΦΑΛΗΡΟΥ »
Ι Π. ΦΑΛΗΡΟΥ »

Αρ. απόφασης 28

Αρ. απόφασης 28

 

Απόσπασμα

Απόσπασμα

Από τα πρακτικά της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους 2022

Από τα πρακτικά της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους 2022

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Δικαίωμα εγγραφής & επανεγγραφής παιδιών – Μοριοδότηση – Διακοπή φιλοξενίας – Διαγραφή στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Π. Φαλήρου.

Δικαίωμα εγγραφής & επανεγγραφής παιδιών – Μοριοδότηση – Διακοπή φιλοξενίας – Διαγραφή στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Π. Φαλήρου.

 

Στο Παλαιό Φάληρο, στην έδρα του ΝΠΔΔ, επί της οδού Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων (Α΄ όροφος), σήμερα την 12 η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη ώρα 11.30 μ.μ. συνεδρίασε τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55/11-3-2020 (άρθρο 10 παρ.1) η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του Ν. 4682/20, του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. εγκ. 40/20930/31-3-2020 του ΥΠ.ΕΣ, της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764/07-11-2020 εγκυκλίου, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 908/06.05.2022 πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 240 του ιδίου νόμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν παρόντες εννέα (9), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

 1. ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος )
 2. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)
 3. ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ
 4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 5. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
 6. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
 7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 8. ΤΖΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 9. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
 • ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος )
 • ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)
 • ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ
 • ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
 • ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 • ΤΖΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 • ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
 •  

  ΑΠΟΝΤΕΣ

  ΑΠΟΝΤΕΣ
  ΑΠΟΝΤΕΣ

   

  ΟΥΔΕΙΣ

  ΟΥΔΕΙΣ

   

  ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κ.Κ., ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
  Η Πρόεδρος των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλ. Φαλήρου

  έχοντας υπόψη:

 • Tις διατάξεις του άρθ. 79 του ΚΔ &Κ, Ν.3463/06
 • Τον Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας των Δ.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. 497/22-4-2002 άρθ. 9)
 • Τον Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας των Δ.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. 4249/5-12-2017 τ΄ Β)
 • Την υπ’αρ. 26/2022 απόφαση Δ.Σ. περί νέου Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
 • Τον Ο.Ε.Υ.
 •  

  εισηγείται την ανάγκη λήψης απόφασης σχετικά με δικαίωμα εγγραφής & επανεγγραφής παιδιών. Διακοπή φιλοξενίας – διαγραφή στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Παλ. Φαλήρου ως ακολούθως:

   

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

   

  Δικαίωμα εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του αρ. 2 του Κανονισμού λειτουργίας , απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι
  ωφέλιμο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθμό, δεν εγκυμονεί κινδύνους και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει την αναγκαία υποδομή και έχει τη δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο λειτουργίας του . Σε αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν. Ο συνοδός θα συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ειδικότερα, στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 12 μηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στους δε μικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από 16 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δικαίωμα εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

  2. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία
  αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

  3.Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.). Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, με απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη μοριοδότηση τους. Από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε σχέση εργασίας της/του αιτούσας/αιτούντος με το Σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

  4.Για την εγγραφή και επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Ηλεκτρονική Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο ενσήμων τουλάχιστον 3 μηνών μέσα στο έτος προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται αντίγραφο δήλωσης επιτηδεύματος στη
   ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
  4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
  5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων του τρέχοντος οικονομικού έτους.
  7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό ή το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
  8. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 • Ηλεκτρονική Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
 • Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο ενσήμων τουλάχιστον 3 μηνών μέσα στο έτος προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται αντίγραφο δήλωσης επιτηδεύματος στη
  ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
 • Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων του τρέχοντος οικονομικού έτους.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό ή το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 • 5.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται στη πλατφόρμα εγγραφής – επανεγγραφής . Η διαδικασία επιλογής κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση που αναρτάται στα κατά τόπους Βρεφικά , Νηπιακά και Βρεφονηπιακά Τμήματα και στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου. Οι αιτήσεις εγγραφήςεπανεγγραφής υποβάλλονται από 25/05/2022 έως και 26/06/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑστην ειδική πλατφόρμα αιτήσεων .Υποβάλλονται εκπρόθεσμα και μέχρι 31/01/2023, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες
  αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτάται στα οικεία τμήματα.

  6.Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται επιπλέον.

  7.Απαγορεύεται να προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής η δημοτικότητα έναντι της ιδιότητας του κατοίκου. Απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωμα φιλοξενίας παιδιά μη αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους υγιεινή.

  8.Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, μπορεί να αποφασίζει κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν παιδιά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, για την εγγραφή τους με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατον να προσκομισθούν. Εξαιρούνται οι ιατρικές βεβαιώσεις, με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και ο εμβολιασμός των παιδιών.

  Τα μόρια για την επιλογή βρεφών και νηπίων προς εγγραφή στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023, θα υπολογίζονται βάσει του παρακάτω πίνακα :

   

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
  0,00 € – 5.000 €     30 ΜΟΡΙΑ
  Ετήσιο συνολικό εισόδημα και των δύο συζύγωνμερών 5.001 € – 15.000 € 20 ΜΟΡΙΑ
  15.001 € – 30.000 € 15 ΜΟΡΙΑ
  30.001 € – 60.000 € 10 ΜΟΡΙΑ
  60.001 € ΚΑΙ ΑΝΩ  5 ΜΟΡΙΑ
  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ 0,00 € – 5.000 €     30 ΜΟΡΙΑ Ετήσιο συνολικό εισόδημα και των δύο συζύγωνμερών 5.001 € – 15.000 € 20 ΜΟΡΙΑ 15.001 € – 30.000 € 15 ΜΟΡΙΑ 30.001 € – 60.000 € 10 ΜΟΡΙΑ 60.001 € ΚΑΙ ΑΝΩ  5 ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ 0,00 € – 5.000 €     30 ΜΟΡΙΑ 0,00 € – 5.000 €     30 ΜΟΡΙΑ Ετήσιο συνολικό εισόδημα και των δύο συζύγωνμερών 5.001 € – 15.000 € 20 ΜΟΡΙΑ Ετήσιο συνολικό εισόδημα και των δύο συζύγωνμερών 5.001 € – 15.000 € 20 ΜΟΡΙΑ 15.001 € – 30.000 € 15 ΜΟΡΙΑ 15.001 € – 30.000 € 15 ΜΟΡΙΑ 30.001 € – 60.000 € 10 ΜΟΡΙΑ 30.001 € – 60.000 € 10 ΜΟΡΙΑ 60.001 € ΚΑΙ ΑΝΩ  5 ΜΟΡΙΑ 60.001 € ΚΑΙ ΑΝΩ  5 ΜΟΡΙΑ

   

  Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Εργαζόμενες μητέρες πλήρους απασχόλησης-Ελεύθεροι Επαγγελματίες 50 ΜΟΡΙΑ
  Εργαζόμενοι πατέρες πλήρους 10 ΜΟΡΙΑ
  Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Εργαζόμενες μητέρες πλήρους απασχόλησης-Ελεύθεροι Επαγγελματίες 50 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενοι πατέρες πλήρους 10 ΜΟΡΙΑ Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Εργαζόμενες μητέρες πλήρους απασχόλησης-Ελεύθεροι Επαγγελματίες 50 ΜΟΡΙΑ Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Εργαζόμενες μητέρες πλήρους απασχόλησης-Ελεύθεροι Επαγγελματίες 50 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενοι πατέρες πλήρους 10 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενοι πατέρες πλήρους 10 ΜΟΡΙΑ

   

  Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Aπασχόλησης-Ελεύθεροι Επαγγελματίες 0 ΜΟΡΙΑ
  Εργαζόμενες μητέρες μερικής απασχόλησης 30 ΜΟΡΙΑ
  Εργαζόμενοι πατέρες μερικής απασχόλησης 10 ΜΟΡΙΑ
  Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Aπασχόλησης-Ελεύθεροι Επαγγελματίες 0 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενες μητέρες μερικής απασχόλησης 30 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενοι πατέρες μερικής απασχόλησης 10 ΜΟΡΙΑ Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Aπασχόλησης-Ελεύθεροι Επαγγελματίες 0 ΜΟΡΙΑ Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Aπασχόλησης-Ελεύθεροι Επαγγελματίες 0 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενες μητέρες μερικής απασχόλησης 30 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενες μητέρες μερικής απασχόλησης 30 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενοι πατέρες μερικής απασχόλησης 10 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενοι πατέρες μερικής απασχόλησης 10 ΜΟΡΙΑ

   

  Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Απασχόληση μητέρας στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς
  εισόδημα
  15 ΜΟΡΙΑ
  Απασχόληση πατέρα στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς
  εισόδημα
  10 ΜΟΡΙΑ
  Πρόσφατη πρόσληψη μητέρας
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση)
  15 ΜΟΡΙΑ
  Πρόσφατη πρόσληψη πατέρα
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση)
  10 ΜΟΡΙΑ
  Απασχόληση σε άλλη χώρα 10 ΜΟΡΙΑ
  Κάτοχοι Golden Visa 5 ΜΟΡΙΑ
  Άνεργη μητέρα 5 ΜΟΡΙΑ
  Άνεργος πατέρας 5 ΜΟΡΙΑ
  Και οι δύο γονείς άνεργοι 10 +10
  ΜΟΡΙΑ
  Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Απασχόληση μητέρας στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς
  εισόδημα 15 ΜΟΡΙΑ Απασχόληση πατέρα στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς
  εισόδημα 10 ΜΟΡΙΑ Πρόσφατη πρόσληψη μητέρας
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση) 15 ΜΟΡΙΑ Πρόσφατη πρόσληψη πατέρα
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση) 10 ΜΟΡΙΑ Απασχόληση σε άλλη χώρα 10 ΜΟΡΙΑ Κάτοχοι Golden Visa 5 ΜΟΡΙΑ Άνεργη μητέρα 5 ΜΟΡΙΑ Άνεργος πατέρας 5 ΜΟΡΙΑ Και οι δύο γονείς άνεργοι 10 +10
  ΜΟΡΙΑ Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Απασχόληση μητέρας στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς
  εισόδημα 15 ΜΟΡΙΑ Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Απασχόληση μητέρας στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς
  εισόδημα 15 ΜΟΡΙΑ Απασχόληση πατέρα στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς
  εισόδημα 10 ΜΟΡΙΑ Απασχόληση πατέρα στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς
  εισόδημα 10 ΜΟΡΙΑ Πρόσφατη πρόσληψη μητέρας
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση) 15 ΜΟΡΙΑ Πρόσφατη πρόσληψη μητέρας
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση) 15 ΜΟΡΙΑ Πρόσφατη πρόσληψη πατέρα
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση) 10 ΜΟΡΙΑ Πρόσφατη πρόσληψη πατέρα
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση)

  visit this pagemy websiteclick to read

  10 ΜΟΡΙΑ Απασχόληση σε άλλη χώρα 10 ΜΟΡΙΑ Απασχόληση σε άλλη χώρα 10 ΜΟΡΙΑ Κάτοχοι Golden Visa 5 ΜΟΡΙΑ Κάτοχοι Golden Visa 5 ΜΟΡΙΑ Άνεργη μητέρα 5 ΜΟΡΙΑ Άνεργη μητέρα 5 ΜΟΡΙΑ Άνεργος πατέρας 5 ΜΟΡΙΑ Άνεργος πατέρας 5 ΜΟΡΙΑ Και οι δύο γονείς άνεργοι 10 +10
  ΜΟΡΙΑ Και οι δύο γονείς άνεργοι 10 +10
  ΜΟΡΙΑ

   

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
  Δημότες και κάτοικοι 50 ΜΟΡΙΑ
  Αιτούμενη εγγραφή τέκνου που ήταν εγγεγραμμένο στην προηγούμενη σχολική χρονιά 80 ΜΟΡΙΑ
  Αδελφός/ή που ήδη φοιτά και συνεχίζει τη φοίτηση του 40 ΜΟΡΙΑ
  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ Δημότες και κάτοικοι 50 ΜΟΡΙΑ Αιτούμενη εγγραφή τέκνου που ήταν εγγεγραμμένο στην προηγούμενη σχολική χρονιά 80 ΜΟΡΙΑ Αδελφός/ή που ήδη φοιτά και συνεχίζει τη φοίτηση του 40 ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

  Δημότες και κάτοικοι 50 ΜΟΡΙΑ Δημότες και κάτοικοι 50 ΜΟΡΙΑ Αιτούμενη εγγραφή τέκνου που ήταν εγγεγραμμένο στην προηγούμενη σχολική χρονιά 80 ΜΟΡΙΑ Αιτούμενη εγγραφή τέκνου που ήταν εγγεγραμμένο στην προηγούμενη σχολική χρονιά 80 ΜΟΡΙΑ Αδελφός/ή που ήδη φοιτά και συνεχίζει τη φοίτηση του 40 ΜΟΡΙΑ Αδελφός/ή που ήδη φοιτά και συνεχίζει τη φοίτηση του 40 ΜΟΡΙΑ

   

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
  Αριθμός Ανήλικων τέκνων 5 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ
  Διαζευγμένοι γονείς , Μονογονεϊκές
  οικογένειες (άγαμες μητέρες, Γονείς σε
  χηρεία)
  20 ΜΟΡΙΑ
  Μέλος της οικογένειας (γονέας ή τέκνο) με
  αναπηρία από 67 % και άνω
  20 ΜΟΡΙΑ
  Τουλάχιστο ένας γονέας φοιτητής στο
  πρώτο πτυχίο
  15 ΜΟΡΙΑ
  Στρατευμένος γονέας 15 ΜΟΡΙΑ
  Προβλήματα κοινωνικά και σοβαρά
  προβλήματα υγείας πιστοποιημένα
  20 ΜΟΡΙΑ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ Αριθμός Ανήλικων τέκνων 5 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ Διαζευγμένοι γονείς , Μονογονεϊκές
  οικογένειες (άγαμες μητέρες, Γονείς σε
  χηρεία) 20 ΜΟΡΙΑ Μέλος της οικογένειας (γονέας ή τέκνο) με
  αναπηρία από 67 % και άνω 20 ΜΟΡΙΑ Τουλάχιστο ένας γονέας φοιτητής στο
  πρώτο πτυχίο 15 ΜΟΡΙΑ Στρατευμένος γονέας 15 ΜΟΡΙΑ Προβλήματα κοινωνικά και σοβαρά
  προβλήματα υγείας πιστοποιημένα 20 ΜΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

  Αριθμός Ανήλικων τέκνων 5 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ Αριθμός Ανήλικων τέκνων 5 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ Διαζευγμένοι γονείς , Μονογονεϊκές
  οικογένειες (άγαμες μητέρες, Γονείς σε
  χηρεία) 20 ΜΟΡΙΑ Διαζευγμένοι γονείς , Μονογονεϊκές
  οικογένειες (άγαμες μητέρες, Γονείς σε
  χηρεία) 20 ΜΟΡΙΑ Μέλος της οικογένειας (γονέας ή τέκνο) με
  αναπηρία από 67 % και άνω 20 ΜΟΡΙΑ Μέλος της οικογένειας (γονέας ή τέκνο) με
  αναπηρία από 67 % και άνω

  20 ΜΟΡΙΑ Τουλάχιστο ένας γονέας φοιτητής στο
  πρώτο πτυχίο 15 ΜΟΡΙΑ Τουλάχιστο ένας γονέας φοιτητής στο
  πρώτο πτυχίο

  15 ΜΟΡΙΑ Στρατευμένος γονέας 15 ΜΟΡΙΑ Στρατευμένος γονέας 15 ΜΟΡΙΑ Προβλήματα κοινωνικά και σοβαρά
  προβλήματα υγείας πιστοποιημένα 20 ΜΟΡΙΑ Προβλήματα κοινωνικά και σοβαρά
  προβλήματα υγείας πιστοποιημένα

  20 ΜΟΡΙΑ

   

  Διευκρινήσεις-Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά για τις ειδικές Περιπτώσεις

  Διευκρινήσεις-Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά για τις ειδικές Περιπτώσεις

   

  Α/ Ο υπολογισμός των μορίων για την εγγραφή τέκνου που φιλοξενείτο και την προηγούμενη σχολική χρονιά, προϋποθέτει :

 • Να μην έχει γίνει διαγραφή φιλοξενίας πριν την λήξη του σχολικού έτους (31 Ιουλίου), και
 • Να μην υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα.
 •  

  Β/ Μονογονεϊκές Οικογένειες (Άγαμες μητέρες- Γονείς σε χηρεία)

 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η δηλωθείσα\ οικογενειακή κατάσταση.
 •  

  Γ/ Διαζευγμένοι γονείς:

 • Διαζευκτήριο στο οποίο να διευκρινίζεται η επιμέλεια του ή των τέκνων.
 •  

  Δ/ Μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω:

 • Αντίγραφο αποφάσεως της Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
 •  

  Ε/ Γονέας Φοιτητής ή Στρατευμένος:

 • Βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο ή
 • Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος
 •  

  ΣΤ/ Αριθμός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια (οικογένειες με ανήλικα τέκνα:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης
 •  

  Ο υπολογισμός των μορίων για κάθε αίτηση εγγραφής, προϋποθέτει την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

  Στην περίπτωση μη προσκόμισης του Δελτίου Υγείας ή αντιγράφου του Βιβλιάριου Υγείας του παιδιού, όπου θα αναγράφονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής, αυτή θα απορρίπτεται.

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΕΤΑΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΕΤΑΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

   

  ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ

  ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ

   

  Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους Δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου και εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω περιπτώσεις:

 •  Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.
 •  Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.
 •  Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού ή με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας.
 •  Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.
 • Σε περίπτωση μη καταβολής των διδάκτρων για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρό και τεκμηριωμένο προς αυτό αίτιο και αφού πρώτα ειδοποιηθούν οι γονείς να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.
 •  

  2. Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά από το πρώτο επιλαχόν παιδί, το οποίο είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτό που έχει διαγραφεί, κι αν δεν υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία μοριοδότησης των εκπρόθεσμων αιτήσεων. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός μηνός από τη λήψη της απόφασης της παραγράφου 1.Σε καμία περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική συμμετοχή που έχει καταβληθεί. Εγγραφή στο πρώτο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή ολόκληρης της οικονομικής συμμετοχής του μήνα, ενώ εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή της μισής οικονομικής συμμετοχής.

   

  Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

 • Τις διατάξεις του άρθ. 79 του ΚΔ &Κ, Ν.3463/06
 • Τον Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας των Δ.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. 497/22-4-2002 άρθ. 9)
 • Τον Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας των Δ.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. 4249/5-12-2017) και έπειτα από διαλογική συζήτηση
 •  

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

   

  Δικαίωμα εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του αρ. 2 του Κανονισμού λειτουργίας , απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθμό, δεν εγκυμονεί κινδύνους και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει την αναγκαία υποδομή και έχει τη δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο λειτουργίας του . Σε αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν. Ο συνοδός θα συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

  εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας
  Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι
  ωφέλιμο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στο
  Σταθμό, δεν εγκυμονεί κινδύνους και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει την αναγκαία
  υποδομή και έχει τη δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο λειτουργίας του

   

  Ειδικότερα, στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 12 μηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στους δε μικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από 16 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δικαίωμα εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο
  αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

  2.Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου

  3.Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.). Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, με απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη μοριοδότηση τους. Από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε σχέση εργασίας της/του αιτούσας/αιτούντος με το Σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

  4.Για την εγγραφή και επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου
  συμβίωσης.
 • Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο ενσήμων τουλάχιστον 3 μηνών μέσα στο έτος προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται αντίγραφο δήλωσης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
 • Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων του τρέχοντος οικονομικού έτους.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό ή το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται στη πλατφόρμα εγγραφής – επανεγγραφής . Η διαδικασία επιλογής κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση που αναρτάται στα κατά τόπους Βρεφικά , Νηπιακά και Βρεφονηπιακά Τμήματα και στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου. Οι αιτήσεις εγγραφήςεπανεγγραφής υποβάλλονται από 25/05/2022 έως και 26/06/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ειδική πλατφόρμα αιτήσεων .Υποβάλλονται εκπρόθεσμα και μέχρι 31/01/2023, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτάται στα οικεία τμήματα.

  Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται επιπλέον.

  Απαγορεύεται να προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής η δημοτικότητα έναντι της ιδιότητας του κατοίκου. Απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωμα φιλοξενίας παιδιά μη αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους υγιεινή.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, μπορεί να αποφασίζει κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν παιδιά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, για την εγγραφή τους με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατον να προσκομισθούν. Εξαιρούνται οι ιατρικές βεβαιώσεις, με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και ο εμβολιασμός των παιδιών.

  Τα μόρια για την επιλογή βρεφών και νηπίων προς εγγραφή στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023, θα υπολογίζονται βάσει του παρακάτω πίνακα :

   

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
  Ετήσιο συνολικό
  εισόδημα και των δύο συζύγων/μερών
  0,00 € – 5.000 € 30 ΜΟΡΙΑ
  5.001 € – 15.000 € 20 ΜΟΡΙΑ
  15.001 € – 30.000 € 15 ΜΟΡΙΑ
  30.001 € – 60.000 € 10 ΜΟΡΙΑ
  60.001 € ΚΑΙ ΑΝΩ 5 ΜΟΡΙΑ
  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ Ετήσιο συνολικό
  εισόδημα και των δύο συζύγων/μερών 0,00 € – 5.000 € 30 ΜΟΡΙΑ 5.001 € – 15.000 € 20 ΜΟΡΙΑ 15.001 € – 30.000 € 15 ΜΟΡΙΑ 30.001 € – 60.000 € 10 ΜΟΡΙΑ 60.001 € ΚΑΙ ΑΝΩ 5 ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ Ετήσιο συνολικό
  εισόδημα και των δύο συζύγων/μερών 0,00 € – 5.000 € 30 ΜΟΡΙΑ Ετήσιο συνολικό
  εισόδημα και των δύο συζύγων/μερών

  0,00 € – 5.000 € 30 ΜΟΡΙΑ 5.001 € – 15.000 € 20 ΜΟΡΙΑ 5.001 € – 15.000 € 20 ΜΟΡΙΑ 15.001 € – 30.000 € 15 ΜΟΡΙΑ 15.001 € – 30.000 € 15 ΜΟΡΙΑ 30.001 € – 60.000 € 10 ΜΟΡΙΑ 30.001 € – 60.000 € 10 ΜΟΡΙΑ 60.001 € ΚΑΙ ΑΝΩ 5 ΜΟΡΙΑ 60.001 € ΚΑΙ ΑΝΩ 5 ΜΟΡΙΑ

   

  Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Εργαζόμενες μητέρες πλήρους
  απασχόλησης-Ελεύθεροι Επαγγελματίες
  50 ΜΟΡΙΑ
  Εργαζόμενοι πατέρες πλήρους
  απασχόλησης-Ελεύθεροι
  Επαγγελματίες
  10 ΜΟΡΙΑ
  Εργαζόμενες μητέρες μερικής
  απασχόλησης
  30 ΜΟΡΙΑ
  Εργαζόμενοι πατέρες μερικής
  απασχόλησης
  10 ΜΟΡΙΑ
  Απασχόληση μητέρας στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς εισόδημα
  15 ΜΟΡΙΑ
  Απασχόληση πατέρα στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς εισόδημα
  10 ΜΟΡΙΑ
  Πρόσφατη πρόσληψη μητέρας
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση)
  15 ΜΟΡΙΑ
  Πρόσφατη πρόσληψη πατέρα
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση
  10 ΜΟΡΙΑ
  Απασχόληση σε άλλη χώρα 10 ΜΟΡΙΑ
  Κάτοχοι Golden Visa 5 ΜΟΡΙΑ
  Άνεργη μητέρα 5 ΜΟΡΙΑ
  Άνεργος πατέρας 5 ΜΟΡΙΑ
  Και οι δύο γονείς άνεργοι 10 +10
  ΜΟΡΙΑ
  Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Εργαζόμενες μητέρες πλήρους
  απασχόλησης-Ελεύθεροι Επαγγελματίες 50 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενοι πατέρες πλήρους
  απασχόλησης-Ελεύθεροι
  Επαγγελματίες 10 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενες μητέρες μερικής
  απασχόλησης 30 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενοι πατέρες μερικής
  απασχόλησης 10 ΜΟΡΙΑ Απασχόληση μητέρας στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς εισόδημα 15 ΜΟΡΙΑ Απασχόληση πατέρα στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς εισόδημα 10 ΜΟΡΙΑ Πρόσφατη πρόσληψη μητέρας
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση) 15 ΜΟΡΙΑ Πρόσφατη πρόσληψη πατέρα
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση 10 ΜΟΡΙΑ Απασχόληση σε άλλη χώρα 10 ΜΟΡΙΑ Κάτοχοι Golden Visa 5 ΜΟΡΙΑ Άνεργη μητέρα 5 ΜΟΡΙΑ Άνεργος πατέρας 5 ΜΟΡΙΑ Και οι δύο γονείς άνεργοι 10 +10
  ΜΟΡΙΑ Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Εργαζόμενες μητέρες πλήρους
  απασχόλησης-Ελεύθεροι Επαγγελματίες 50 ΜΟΡΙΑ Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακά Κριτήρια Εργαζόμενες μητέρες πλήρους
  απασχόλησης-Ελεύθεροι Επαγγελματίες

  50 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενοι πατέρες πλήρους
  απασχόλησης-Ελεύθεροι
  Επαγγελματίες 10 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενοι πατέρες πλήρους
  απασχόλησης-Ελεύθεροι
  Επαγγελματίες 10 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενες μητέρες μερικής
  απασχόλησης 30 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενες μητέρες μερικής
  απασχόλησης

  30 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενοι πατέρες μερικής
  απασχόλησης 10 ΜΟΡΙΑ Εργαζόμενοι πατέρες μερικής
  απασχόλησης

  10 ΜΟΡΙΑ Απασχόληση μητέρας στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς εισόδημα 15 ΜΟΡΙΑ Απασχόληση μητέρας στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς εισόδημα

  15 ΜΟΡΙΑ Απασχόληση πατέρα στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς εισόδημα 10 ΜΟΡΙΑ Απασχόληση πατέρα στην
  οικογενειακή επιχείρηση χωρίς εισόδημα

  10 ΜΟΡΙΑ Πρόσφατη πρόσληψη μητέρας
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση) 15 ΜΟΡΙΑ Πρόσφατη πρόσληψη μητέρας
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση) 15 ΜΟΡΙΑ Πρόσφατη πρόσληψη πατέρα
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση 10 ΜΟΡΙΑ Πρόσφατη πρόσληψη πατέρα
  χωρίς βεβαίωση εργασίας και
  ένσημα (με υπεύθυνη δήλωση 10 ΜΟΡΙΑ Απασχόληση σε άλλη χώρα 10 ΜΟΡΙΑ Απασχόληση σε άλλη χώρα 10 ΜΟΡΙΑ Κάτοχοι Golden Visa 5 ΜΟΡΙΑ Κάτοχοι Golden Visa 5 ΜΟΡΙΑ Άνεργη μητέρα 5 ΜΟΡΙΑ Άνεργη μητέρα 5 ΜΟΡΙΑ Άνεργος πατέρας 5 ΜΟΡΙΑ Άνεργος πατέρας 5 ΜΟΡΙΑ Και οι δύο γονείς άνεργοι 10 +10
  ΜΟΡΙΑ Και οι δύο γονείς άνεργοι 10 +10
  ΜΟΡΙΑ

   

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
  Δημότες και κάτοικοι 50 ΜΟΡΙΑ
  Αιτούμενη εγγραφή
  τέκνου που ήταν εγγεγραμμένο στην
  προηγούμενη σχολική χρονιά
  80 ΜΟΡΙΑ
  Αδελφός/ή που ήδη φοιτά και συνεχίζει τη
  φοίτηση του
  40 ΜΟΡΙΑ
  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ Δημότες και κάτοικοι 50 ΜΟΡΙΑ Αιτούμενη εγγραφή
  τέκνου που ήταν εγγεγραμμένο στην
  προηγούμενη σχολική χρονιά 80 ΜΟΡΙΑ Αδελφός/ή που ήδη φοιτά και συνεχίζει τη
  φοίτηση του 40 ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

  Δημότες και κάτοικοι 50 ΜΟΡΙΑ Δημότες και κάτοικοι 50 ΜΟΡΙΑ Αιτούμενη εγγραφή
  τέκνου που ήταν εγγεγραμμένο στην
  προηγούμενη σχολική χρονιά 80 ΜΟΡΙΑ Αιτούμενη εγγραφή
  τέκνου που ήταν εγγεγραμμένο στην
  προηγούμενη σχολική χρονιά 80 ΜΟΡΙΑ Αδελφός/ή που ήδη φοιτά και συνεχίζει τη
  φοίτηση του 40 ΜΟΡΙΑ Αδελφός/ή που ήδη φοιτά και συνεχίζει τη
  φοίτηση του

  40 ΜΟΡΙΑ

   

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
  Αριθμός Ανήλικων τέκνων 5 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ
  Διαζευγμένοι γονείς , Μονογονεϊκές
  οικογένειες (άγαμες μητέρες, Γονείς σε
  χηρεία)
  20 ΜΟΡΙΑ
  Μέλος της οικογένειας (γονέας ή τέκνο) με
  αναπηρία από 67 % και άνω
  20 ΜΟΡΙΑ
  Τουλάχιστο ένας γονέας φοιτητής στο
  πρώτο πτυχίο
  15 ΜΟΡΙΑ
  Στρατευμένος γονέας 15 ΜΟΡΙΑ
  Προβλήματα κοινωνικά και σοβαρά
  προβλήματα υγείας πιστοποιημένα
  20 ΜΟΡΙΑ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ Αριθμός Ανήλικων τέκνων 5 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ Διαζευγμένοι γονείς , Μονογονεϊκές
  οικογένειες (άγαμες μητέρες, Γονείς σε
  χηρεία) 20 ΜΟΡΙΑ Μέλος της οικογένειας (γονέας ή τέκνο) με
  αναπηρία από 67 % και άνω 20 ΜΟΡΙΑ Τουλάχιστο ένας γονέας φοιτητής στο
  πρώτο πτυχίο 15 ΜΟΡΙΑ Στρατευμένος γονέας 15 ΜΟΡΙΑ Προβλήματα κοινωνικά και σοβαρά
  προβλήματα υγείας πιστοποιημένα 20 ΜΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

  Αριθμός Ανήλικων τέκνων 5 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ Αριθμός Ανήλικων τέκνων 5 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ Διαζευγμένοι γονείς , Μονογονεϊκές
  οικογένειες (άγαμες μητέρες, Γονείς σε
  χηρεία) 20 ΜΟΡΙΑ Διαζευγμένοι γονείς , Μονογονεϊκές
  οικογένειες (άγαμες μητέρες, Γονείς σε
  χηρεία) 20 ΜΟΡΙΑ Μέλος της οικογένειας (γονέας ή τέκνο) με
  αναπηρία από 67 % και άνω 20 ΜΟΡΙΑ Μέλος της οικογένειας (γονέας ή τέκνο) με
  αναπηρία από 67 % και άνω

  20 ΜΟΡΙΑ Τουλάχιστο ένας γονέας φοιτητής στο
  πρώτο πτυχίο 15 ΜΟΡΙΑ Τουλάχιστο ένας γονέας φοιτητής στο
  πρώτο πτυχίο

  15 ΜΟΡΙΑ Στρατευμένος γονέας 15 ΜΟΡΙΑ Στρατευμένος γονέας 15 ΜΟΡΙΑ Προβλήματα κοινωνικά και σοβαρά
  προβλήματα υγείας πιστοποιημένα 20 ΜΟΡΙΑ Προβλήματα κοινωνικά και σοβαρά
  προβλήματα υγείας πιστοποιημένα

  20 ΜΟΡΙΑ

   

  Διευκρινήσεις-Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά για τις ειδικές Περιπτώσεις

  Διευκρινήσεις-Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά για τις ειδικές Περιπτώσεις

   

  Α/ Ο υπολογισμός των μορίων για την εγγραφή τέκνου που φιλοξενείτο και την προηγούμενη σχολική χρονιά, προϋποθέτει :

 • Να μην έχει γίνει διαγραφή φιλοξενίας πριν την λήξη του σχολικού έτους (31 Ιουλίου), και
 • Να μην υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα
 • Β/ Μονογονεϊκές Οικογένειες (Άγαμες μητέρες- Γονείς σε χηρεία)

 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η δηλωθείσα οικογενειακή κατάσταση.
 • Γ/ Διαζευγμένοι γονείς:

 • Διαζευκτήριο στο οποίο να διευκρινίζεται η επιμέλεια του ή των τέκνων.
 • Δ/ Μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω:

 • Αντίγραφο αποφάσεως της Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
 • Ε/ Γονέας Φοιτητής ή Στρατευμένος:

 • Βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο ή
 • Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος.
 • ΣΤ/ Αριθμός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια (οικογένειες με ανήλικα τέκνα:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης
 •  

  Ο υπολογισμός των μορίων για κάθε αίτηση εγγραφής, προϋποθέτει την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

  Ο υπολογισμός των μορίων για κάθε αίτηση εγγραφής, προϋποθέτει την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

  Στην περίπτωση μη προσκόμισης του Δελτίου Υγείας ή αντιγράφου του Βιβλιάριου Υγείας του παιδιού, όπου θα αναγράφονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής, αυτή θα απορρίπτεται.

  Στην περίπτωση μη προσκόμισης του Δελτίου Υγείας ή αντιγράφου του Βιβλιάριου Υγείας του παιδιού, όπου θα αναγράφονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής, αυτή θα απορρίπτεται.

   

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΕΤΑΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΕΤΑΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΕΤΑΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

   

  ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ

  ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ
  ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ

   

 • Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους Δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου και εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω περιπτώσεις:
 • Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.
 • Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.
 • Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού ή με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας.
 • Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.
 • Σε περίπτωση μη καταβολής των διδάκτρων για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρό και τεκμηριωμένο προς αυτό αίτιο και αφού πρώτα ειδοποιηθούν οι γονείς να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.
 • 2. Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά από το πρώτο επιλαχόν παιδί, το οποίο είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτό που έχει διαγραφεί, κι αν δεν υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία μοριοδότησης των εκπρόθεσμων αιτήσεων. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός μηνός από τη λήψη της απόφασης της παραγράφου 1.

   

  Σε καμία περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική συμμετοχή που έχει καταβληθεί. Εγγραφή στο πρώτο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή ολόκληρης της οικονομικής συμμετοχής του μήνα, ενώ εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή της μισής οικονομικής συμμετοχής.

  Η απόφαση θα αποτελεί τμήμα του Κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Π. Φαλήρου.

   

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010

  «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

  2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

  3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του
  Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24
  του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α’ 45).

  4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου
  βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς.

  5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση
  θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.

  6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.» Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του ΥπουργείουΕσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο – ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ.

  Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”.

  Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/23.9.2020 τεύχος Α΄) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίας (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το αρθ. 76 παρ. 3 στ)

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη
  διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.

  Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2022.
  Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως εξής:

   

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΜΑΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝ

  ΜΑΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝ

   

  ΤΑ ΜΕΛΗ

  ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Α. Αλιμπέρτης
  2. Σ. Μαχαίρα
  3. Μ. Μιχαλοπούλου
  4. Μ. Ζάγκα
  5. Μ. Αθανασούλα
  6. Ε. Παναγιωτοπούλου
  7. Α. Τζήκα
  8. Ε. Βλάχου

  1. Α. Αλιμπέρτης

  2. Σ. Μαχαίρα

  3. Μ. Μιχαλοπούλου

  4. Μ. Ζάγκα

  5. Μ. Αθανασούλα

  6. Ε. Παναγιωτοπούλου

  7. Α. Τζήκα

  8. Ε. Βλάχου

                                                                          

   

   

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

  ΜΑΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝ

  ΜΑΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝ