Δίδακτρα 2022

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

« ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ »

 

Απόσπασμα

 

Από τα πρακτικά της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους  2022

 

 

Αρ. απόφασης   27

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό διδάκτρων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς των παιδιών που φιλοξενούνται.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

« ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ »

 

Απόσπασμα

 

Από τα πρακτικά της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους  2022

 

 

Αρ. απόφασης   27

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό διδάκτρων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς των παιδιών που φιλοξενούνται.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

« ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ »

 

Απόσπασμα

 

Από τα πρακτικά της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους  2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

« ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ »

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

« ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

« ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
« ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ »

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ »
Π. ΦΑΛΗΡΟΥ »

 

 

Απόσπασμα

 

Από τα πρακτικά της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους  2022

Απόσπασμα

 

 

Από τα πρακτικά της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους  2022

Από τα πρακτικά της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους  2022
ης

 

 

Αρ. απόφασης   27

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό διδάκτρων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς των παιδιών που φιλοξενούνται.

 

 

 

Αρ. απόφασης   27

 

 

 

Αρ. απόφασης   27

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό διδάκτρων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς των παιδιών που φιλοξενούνται.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

 

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό διδάκτρων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς των παιδιών που φιλοξενούνται.

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό διδάκτρων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς των παιδιών που φιλοξενούνται
.

 

 

  

  

       Στο Παλαιό Φάληρο, στην έδρα του ΝΠΔΔ, επί της οδού Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων (Α΄ όροφος), σήμερα την 12η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη ώρα 11.30 μ.μ. συνεδρίασε τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55/11-3-2020 (άρθρο 10 παρ.1) η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του Ν. 4682/20, του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. εγκ. 40/20930/31-3-2020 του ΥΠ.ΕΣ, της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764/07-11-2020 εγκυκλίου, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 908/06.05.2022 πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 240 του ιδίου νόμου.

      
η

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,  καθώς από το σύνολο των εννέα  (9)  μελών ήταν παρόντες  εννέα  (9), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος )
 2. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)
 3. ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ
 4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 5. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
 6. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
 7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 8. ΤΖΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 9. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΝΤΕΣ

    ΟΥΔΕΙΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος )
 2. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)
 3. ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ
 4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 5. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
 6. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
 7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 8. ΤΖΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 9. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΝΤΕΣ

    ΟΥΔΕΙΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος )
 2. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)
 3. ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ
 4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 5. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
 6. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
 7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 8. ΤΖΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 9. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΝΤΕΣ

    ΟΥΔΕΙΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος )
 2. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)
 3. ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ
 4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 5. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
 6. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
 7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 8. ΤΖΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 9. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος )
 2. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)
 3. ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ
 4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 5. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
 6. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
 7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 8. ΤΖΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 9. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
 • ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος )
 • ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος )

 • ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)
 • ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)

 • ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ
 • ΜΑΧΑΙΡΑ
  ΣΟΦΙΑ

 • ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 • ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
 • ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

 • ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
 • ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 • ΤΖΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΖΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 • ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
 • ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

  ΑΠΟΝΤΕΣ

      ΟΥΔΕΙΣ

  ΑΠΟΝΤΕΣ
  ΑΠΟΝΤΕΣ

      ΟΥΔΕΙΣ

      ΟΥΔΕΙΣ

   

   

   

   

   

   

  ΘΕΜΑ: 2Ο                                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν

  ΘΕΜΑ: 2Ο                                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν
  Ο

  αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

  αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

   

  Παρέστησαν τα αναπληρωματικά μέλη: κ.κ., μιχαηλ σταμουλησ

  Π
  αρέστησαν τα αναπληρωματικά μέλη

   

   

   

  Η Πρόεδρος εισηγείται την ανάγκη λήψης απόφασης για τον καθορισμό διδάκτρων των παιδιών που φιλοξενούνται στα τμήματα ως ακολούθως:

   

  ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ € ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ € ΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΒΡΕΦΩΝ
  1 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
  2 5.001,00 € 15.000,00 € 90,00 € 140,00 €
  3 15.001,00 € 30.000,00 € 120,00 € 170,00 €
  4 30.001,00 € 60.000,00 € 200,00 € 250,00 €
  5 60.001,00 € και άνω 300,00 € 350,00 €
  ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ € ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ € ΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΒΡΕΦΩΝ 1 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 5.001,00 € 15.000,00 € 90,00 € 140,00 € 3 15.001,00 € 30.000,00 € 120,00 € 170,00 € 4 30.001,00 € 60.000,00 € 200,00 € 250,00 € 5 60.001,00 € και άνω 300,00 € 350,00 € ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ € ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ € ΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑ

  ΚΛΙΜΑΚΑ

  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ €

  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ €

  ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ € ΕΩΣ

  ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ € ΕΩΣ

  ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ

  ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΝΗΠΙΩΝ

  ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΒΡΕΦΩΝ

  ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΒΡΕΦΩΝ

  1 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 5.001,00 € 15.000,00 € 90,00 € 140,00 € 2 5.001,00 € 15.000,00 €

  boutiquewebsite linkjtime replica watchesleuke telefoonhoesjeshttps://alaabadarneh.com/

  90,00 € 140,00 € 3 15.001,00 € 30.000,00 € 120,00 € 170,00 € 3 15.001,00 € 30.000,00 € 120,00 € 170,00 € 4 30.001,00 € 60.000,00 € 200,00 € 250,00 € 4 30.001,00 € 60.000,00 € 200,00 € 250,00 € 5 60.001,00 € και άνω 300,00 € 350,00 € 5 60.001,00 € και άνω

  και άνω

  300,00 € 350,00 €

  ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

  ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

   

  Όλα τα Τμήματα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλαιού Φαλήρου συμμετέχουν στη Δράση του ΕΣΠΑ “ Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”.

  Όλα τα Τμήματα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλαιού Φαλήρου συμμετέχουν στη Δράση του ΕΣΠΑ “ Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”.

   

   Επισημαίνεται ότι οι γονείς που πληρούν τις προδιαγραφές για την ένταξη τους στο πρόγραμμα (οικονομικά κριτήρια :0€ – 33000€)  έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στο ΕΣΠΑ . Εάν δεν υποβάλλουν ή ο φάκελος που έχει υποβληθεί δεν είναι πλήρης, τότε αυτόματα η αίτηση προς τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς απορρίπτεται.  

   Επισημαίνεται ότι οι γονείς που πληρούν τις προδιαγραφές για την ένταξη τους στο πρόγραμμα (οικονομικά κριτήρια :0€ – 33000€)  έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στο ΕΣΠΑ . Εάν δεν υποβάλλουν ή ο φάκελος που έχει υποβληθεί δεν είναι πλήρης, τότε αυτόματα η αίτηση προς τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς απορρίπτεται.  

   

 • Τα νήπια πολυτέκνων που το εισόδημά τους είναι έως 30.000,00 € απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων. Με εισόδημα από 30.001,00 € και άνω θα καταβάλλουν το 50% των διδάκτρων στην κλίμακα που τους αντιστοιχεί.
 • Τα παιδιά τρίτεκνων οικογενειών με εισόδημα έως 30.000€ θα καταβάλλουν το 50% των διδάκτρων που τους αντιστοιχεί. Με εισόδημα από 30.001,00 και πάνω θα καταβάλλουν κανονικά τα δίδακτρα της κλίμακας που τους αντιστοιχεί.
 • Τα αδελφάκια των νηπίων για όσο χρονικό διάστημα φιλοξενούνται στους Δ.Π.Σ., θα καταβάλλουν το 50% της κλίμακας που τους αντιστοιχεί εκτός των εισοδημάτων 60.001,00 € και άνω οι οποίοι θα καταβάλλουν όλο το ποσό της κλίμακας που τους αντιστοιχεί.
 • Νήπια με αναπηρία τουλάχιστον 67% εφόσον εγγραφούν θα καταβάλλουν το 50% του ποσού της κλίμακας που τους αντιστοιχεί.
 • Νήπια των οποίων οι γονείς ή τυχόν αδελφάκι έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67% θα καταβάλλουν το 50% του ποσού στη κλίμακα που τους αντιστοιχεί εκτός των εισοδημάτων 60.001,00 € και άνω οι οποίοι θα καταβάλλουν όλο το ποσό της κλίμακας που τους αντιστοιχεί. Ειδικές περιπτώσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση.
 • Οι εργαζόμενοι στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Παλαιού Φαλήρου απαλλάσσονται από τη καταβολή διδάκτρων.
 • Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου καταβάλλουν το 50% της κλίμακας των διδάκτρων που τους αντιστοιχεί.
 • Γονείς εγγεγραμμένων παιδιών που εργάζονται σε φορείς ( π.χ. ΔΕΚΟ, Τράπεζες, Υπουργεία, κλπ ), οι οποίοι επιδοτούνται για τα δίδακτρα των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς, τα εξής : α) στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες οι φορείς χορηγούν ποσό μεγαλύτερο απ’ αυτό που τους αντιστοιχεί βάσει της κλίμακας διδάκτρων, θα βαρύνονται με το ποσό που τους χορηγεί ο φορέας τους και β) στις περιπτώσεις που χορηγείται επίδομα, να καταβάλουν το ποσό που τους αντιστοιχεί βάσει της κλίμακας διδάκτρων.
 • Τα δίδακτρα μηνός Ιουλίου θα καταβάλλονται το μήνα Δεκέμβριο κατά το ήμισυ και το υπόλοιπο ποσό κατά το μήνα Απρίλιο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. (Για τα ανωτέρω δίδακτρα θα εκδίδονται δύο αποδείξεις) με εξαίρεση τους γονείς οι οποίοι επιδοτούνται από την υπηρεσία όπου εργάζονται.
 • Τα δίδακτρα μηνός Ιουλίου θα καταβάλλονται το μήνα Δεκέμβριο κατά το ήμισυ και το υπόλοιπο ποσό κατά το μήνα Απρίλιο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. (Για τα ανωτέρω δίδακτρα θα εκδίδονται δύο αποδείξεις) με εξαίρεση τους γονείς οι οποίοι επιδοτούνται από την υπηρεσία όπου εργάζονται.

 • Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται άσχετα με το αν τα παιδιά σιτίζονται ή απουσιάζουν.
 • Παιδί το οποίο εγγράφεται και για διαφόρους λόγους κρατάει τη θέση ύστερα από επιθυμία των γονέων καταβάλλει το ποσό που του αναλογεί στο ακέραιο.
 • Οι γονείς υποχρεούνται στην υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης κατά την περίοδο εγγραφών για την αποδοχή των ανωτέρω.
 • Απαλλαγή ή μείωση των διδάκτρων μπορεί να γίνει με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για όσες περιπτώσεις χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.
 • Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Η κλίμακα των διδάκτρων μπορεί να αναπροσαρμόζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
 •  

   

  Η απόφαση αυτή θα αποτελεί άρθρο του Κανονισμού λειτουργίας του Νομικού Προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» και θα έχει ισχύ από τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023.

   

   

   

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο  227 του Ν. 3852/2010

  «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

  1. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
  2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α’ 45).
  3. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς.
  4. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
  5. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.»
 • Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α’ 45).
 • Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς.
 • Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
 • Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.»
 • Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και  152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο –   ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ.

  Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”.

   

  Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/23.9.2020 τεύχος Α΄) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίας (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το αρθ. 76 παρ. 3 στ)

   

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.

   

  Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  27/2022.

   

  Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως εξής:

   

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

       ΜΑΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝ                                                                  1. Α. Αλιμπέρτης

       ΜΑΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝ                                                                  1. Α. Αλιμπέρτης

  1. Σ. Μαχαίρα
  2. Μ. Μιχαλοπούλου
  3. Μ. Ζάγκα
  4. Μ. Αθανασούλα
  5. Ε. Παναγιωτοπούλου 7. Α. Τζήκα
  6. Ε. Βλάχου
 • Σ. Μαχαίρα
 • Σ. Μαχαίρα

 • Μ. Μιχαλοπούλου
 • Μ. Μιχαλοπούλου

 • Μ. Ζάγκα
 • Μ. Ζάγκα

 • Μ. Αθανασούλα
 • Μ. Αθανασούλα

 • Ε. Παναγιωτοπούλου 7. Α. Τζήκα
 • Ε. Παναγιωτοπούλου 7. Α. Τζήκα

 • Ε. Βλάχου
 • Ε. Βλάχου

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

   

   

   

   

  ΜΑΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝ

  ΜΑΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝ